Секція проводить підготовку фахівців у галузі досліджень, будівництва та експлуатації річкових гідротехнічних споруд і гідроелектростанцій, судноплавних споруд і портів. Випускники кафедри можуть бути залучені до роботи на підприємствах гідроенергетики, водного транспорту, в проектних і науково-дослідних інститутах.
«Гідротехнічне будівництво» – галузь науки і техніки, що займається розробкою наукових основ раціонального використання природних водних ресурсів для різних господарських цілей, розрахункового обґрунтування, проектування, будівництва і експлуатації гідротехнічних споруд, що дозволяють здійснювати різні водогосподарські заходи, а також рішенням проблем розробки нових конструкцій цих споруд, що відповідають вимогам підвищеної надійності і екологічної безпеки.
Значення рішення наукових проблем цієї спеціальності полягає у:
– удосконаленні методів і засобів комплексного використання водних ресурсів з метою водозабезпечення промисловості, сільського господарства і населення;
– виробленні електроенергії;
– забезпеченні стійкого функціонування внутрішніх водних шляхів і морських портів;
– обґрунтуванні технічно і екологічно надійних конструкцій відстійників і накопичувачів промислових відходів;
– оновленні і удосконаленні нормативної бази усіх напрямів гідротехнічного будівництва;
– підвищенні надійності гідротехнічних споруд різного призначення.
Випускники можуть бути задіяні в наступних областях досліджень:
– розробка теорії, методів розрахункового обґрунтування, проектування і будівництва гребель із ґрунтових матеріалів; удосконалення геотехнічних, динамічних і фільтраційних досліджень ґрунтових водопідпірних споруд, їх укосів.
– наукове обґрунтування нових методів розрахунків, проектування, зведення і експлуатації бетонних водопідпірних споруд річкових гідровузлів.
– розробка нових напрямів прогнозування напружено-деформованого стану напірних і безнапірних гідротехнічних споруд.
– розробка методів управління режимами роботи водосховищ, включаючи управління каскадами останніх на річках; переробка берегів водосховищ в різних кліматичних зонах.
– розробка наукових основ, методів розрахунку і проектування водопропускних гідротехнічних споруд; підвищення надійності і довговічності головних, транзитних і кінцевих частин різних типів таких споруд.
– удосконалення конструкцій воднотранспортних і портових споруд; нові розрахунки, методи проектування, зведення і експлуатації шлюзів, суднопідйомників, лісопропускних і берегозахисних споруд.
– створення нових технологій зведення гідротехнічних споруд, призначених для роботи в різних природно-кліматичних зонах країни, з різних будівельних матеріалів з урахуванням наявності достатніх ресурсів будівельних організацій.