Суттєвим фактором, що сприяє ефективності навчального процесу, є його належне методичне забезпечення. Курси дисциплін навчального процесу, які викладаються кафедрою, забезпечуються за допомогою навчально-методичної бази, перелік якої складається з 27 найменувань методичних вказівок. По дисциплінах, що викладаються кафедрою, студенти на 95% забезпечені підручниками, навчальними посібниками та методичними вказівками, що знаходяться на кафедрі. Для проведення лабораторно-практичних занять на кафедрі є велика кількість довідкових і методичних матеріалів у виді плакатів.

В університеті є бібліотека як для денної форми навчання, так і для заочної, крім того створена електронна бібліотека, що поповнюється навчальними і методичними посібниками в електронному вигляді, що значно полегшує виконання курсових, дипломних робіт для студентів.

Перелік методичних вказівок:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: «Інженерна геологія», «Інженерні вишукування», «Основи та фундаменти», «С/к основи механіки ґрунтів», «Будівельні конструкції» для студентів напрямку підготовки 6.060101 «Будівництво”/ Укладачі: І.В. Храпатова,       С.О. Плащев, Жиленко Б.М.– Харків: ХНУБА, 2012. –  27 с. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Основи та фундаменти промислової чи цивільної будівлі на просідаючих ґрунтах» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»/ Укладачі:      О.В. Кічаєва, І.В. Храпатова. – Харків: ХНУБА, 2012. –  49 с. 

Методические  указания к выполнению курсового проекта «Основания и фундаменты промышленного или гражданского здания на просадочных грунтах» для иностранных студентов специальности 7.06010101 «Промышленное и гражданское строительство» / Составители: О.В. Кичаева, И.В. Храпатова. – Харьков, ХНУСА, 2012. –  49 с.

Методические указания к выполнению практических и лабораторных работ по дисциплинам: «Геология и гидрогеология», «Инженерная геология», «Инженерные изыскания» для студентов-иностранцев направлений подготовки: 6.060101 Строительство; 6.040106 Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природоиспользование / Составители: В.Ю. Егупов, А.И. Бондаренко, А.В. Самородов,  И.В. Храпатова, А.В. Убийвовк. – Харьков, ХГТУСА, 2011. –  92 с.

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплинам: «Геология и гидрогеология», «Инженерная геология», «Инженерные изыскания» для студентов-иностранцев направлений подготовки: 6.060101 «Строительство»; 6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природоиспользование» / Составители: В.Ю. Егупов,       А.И. Бондаренко,  И.В. Храпатова. – Харьков, ХНУСА, 2015. –  75 с.

Методические  указания к выполнению раздела «Основания и фундаменты» в составе дипломного проекта студентов направления  подготовки 6.06010101 – строительство, специализации «Промышленное и гражданское строительство» / Харьковский национальный университет строительства и архитектуры; сост.: С.А. Плащев. – Харьков: ХНУСА, 2015. –  74 с.

Методические рекомендации по определению осадок фундаментов / Составители: Лучковский И.Я., Самородов А.В. –Харьков,  ХГТУСА, 2015. – 44с.

Методические  указания к выполнению курсового проекта «Основания и фундаменты промышленного здания» для иностранных студентов направления  подготовки 6.060101 «Промышленное и гражданское строительство» / Составители: О.В. Кичаева, И.В. Храпатова. – Харьков: ХНУСА, 2013. –  63 с.

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічного завдання “Визначення тиску ґрунту на огороджуючі конструкції від місцевих навантажень на поверхні” із спеціального курсу «Основи механіки ґрунтів»  для студентів напрямку підготовки 6.060101 Будівництво / Укладачі: І.Я. Лучковський, О.В. Самородов, І.В. Храпатова, А.В. Убийвовк. – Харків, ХДТУБА, 2011. –  36 с.

Методические указания к определению давления грунта на ограждающие конструкции от местных нагрузок на поверхности  по специальному курсу «Основы механики грунтов» для студентов-иностранцев направления подготовки 6.092101  «Строительство» / Составители: И.Я. Лучковский,       А.В. Самородов, И.В. Храпатова, В.И. Никитенко – Харьков, ХГТУСА, 2010. –  31 с.

Курсовой проект по основаниям и фундаментам на тему «Основания и фундаменты колонны одноэтажного промышленного здания»

Курсовой проект по дисциплине «Строительство в сложных  инженерно-геологических условиях» на тему: «Основания и фундаменты сооружения  в сложных инженерно-геологических условиях»